#

Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., MBA

ŽIVOTOPIS

Rodina

– dcera Daniela (*2006)
– dcera Karolína (*2009)
– syn Milan (*2015)
– syn Matyáš (*2017)
– syn Marian (*2019)

Vzdělání a politika

– absolvent gymnázia Pierra De Coubertina v Táboře, roky 1990-1994
– absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha, magisterské studium, roky 1996-2002
diplom „Urbanistická studie v obsahu regulačního plánu sídla stohlasná Lhota“ ,
obhajoba diplomové práce klasifikována „výborně“ s pochvalou děkana
státní zkoušky „Dějiny architektury, Pozemní stavitelství, Navrhování budov
a Urbanismus“ klasifikováno „výborně“
– absolvent doktorského studia Fakulty architektury ČVUT Praha, roky 2002-2006
– jednomyslně udělená autorizace ČKA pro obor pozemní stavby a územní plánování
– místostarosta města od roku 2006, odbor rozvoje, dopravy a Správy lesů města Tábora
– absolvent studia MBA (obhajoba DP s názvem „Inovativní marketingová komunikace veřejné správy“) na VŠEM (prof. Žák, prof. Kislingerová, prof. Kovář, RNDr. Čejka, doc. Přikrylová)
– státní zkoušky marketing, management chvalitebně
– diplomová práce Inovativní marketing veřejné správy
– absolvent dálkového studia Vyšší odborné školy lesnické Bedřicha Schwarzenberga v Písku, prospěl s vyznamenáním
– plynulá znalost anglického jazyka
– pasivní znalost německého, ruského a francouzského jazyka

Ostatní znalosti
– podrobná znalost Stavebního zákona a Vyhlášky č. 500/2006 Sb.
– podrobná znalost praxe výkonu municipálního sektoru
– znalost problematiky územního plánování- tvorba územně plánovací dokumentace
– znalost problematiky strategického plánování- tvorba rozvojových dokumentů
(scénáře vývoje Táborské aglomerace, Stategický plán mikroregionu Venkov)
– navrhování budov pozemního stavitelství od studie až k prováděcí dokumentaci
– aplikace grafických systémů AutoCad, ArchiCad, 3d- Max, 4D Cinema, Corel Draw
– lektorská činnost pro JČU- katedru cestovního ruchu-marketing, SOŠ strojní
průmyslová Tábor- kreslení pro architekty

Dílo (koncepční)
– spoluator Zásad protipovodňové politiky města Tábora (radou města vzato na vědomí)
– spoluautor Parkovací politiky a Strategie veřejné dopravy Táborské aglomerace
(v náběhu je II. fáze obou dokumentů- radou jednomyslně schválený dokument)
– spoluautor Zásad rozvojových obytných zón (radou jednomyslně schválený dokument)
– autor pravidel a strategie výběru partnera pro využití Brownfield bývalých kasárna (ZM vybrán partner realizace v roce 2008)
– autor nové koncepce participace veřejnosti města Tábora (od nástupu do funkce)
– spoluautor koncepce místní agendy města Tábora v procesu Zdravých měst
(vstup města Tábora- prosinec 2007)
– spoluautor metodické pomoci pro obce ORP III v oblasti územně plánovací praxe (vnitrorezortní dokument, aplikovaný spíše v rámci přenesené působnosti města Tábora)
– spoluautor koncepce 4 pilířů privatizace městského bytového fondu (správnější interpretace pak prodeje bytového fondu)- vnitrorezortní postup pro odbory Správy majetku města, rozvoje a Bytes- jako správce bytového fondu
– spoluautor koncepce výběru partnera pro průmyslovou zónu Tábor- sever (prochází konzultacemi ZM
– spoluautor 3 klíčů podpory Příměstským částím města Tábora (schváleno RM v létě roku 2008) – spoluautor programu Šance pro školy (prioritní oblast pro podporu základního a mateřského školství města Tábora)
– spoluautor Fondu rozvoje a bydlení (schváleno ZM v roce 2007)
– spoluautor Směrnice pro zadávání veřejných zakázek města Tábora (schváleno RM)
– spoluautor změn řízení městské organizace, zodpovědné za správu obecních lesů (SLMT, s.r.o.) v oblasti akčního plánování, procesního řízení, mandátní smlouvy, spojené s metrikou hodnocení jednatele a změn stanov (schváleno dozorčí radou společnosti, připraveno ke schválení valné hromadě)
– zadávací podmínky a příprava tendrů pro revitalizaci nádražního uzlu a sportovně relaxačního komplexu Jordán- Kvapilova (prochází konzultacemi ZM)
– spoluautor Zásad rozvojových obytných zón města Říčany (schváleno ZM Říčany v roce 2009)

Hobby
– literatura- 3500 svazků (zejména pak monografie)
– poznávací, individuální turistika České republiky
– péče a kultivace lesních celků v rozsahu cca 20 ha
– srazy a jízdy historických vozidel
– výstavy, přednášky, populárně odborné články spojené s oborem praxe
– yachting

Přednášky
– Ohrožující faktory využití kulturních památek a návrhy opatření na jejich zmírnění
V rámci konference s názvem „Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska –2007

– Aspekty tendru Revitalizace brownfield Žižkových kasárna
V rámci konference pořádající IRI s názvem „Brownfields“
(společně s Mgr. Hlavičkou- f. Havel a Holásek)

– Procesní řízení úřadu
V rámci konference s názvem „Motivační řízení ve veřejné správě XI. Odborné konference pro veřejnou správu na téma – Conpro 2010

– Inovativní marketing veřejné správy
V rámci konference s názvem „Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska –2010

Odborné Články a rozhovory v celostátních periodicích
– Quo Vadis územní plánování ?
Časopis Veřejná správa 37/2007

– Tábor vstřícný k občanům
Časopis Veřejná správa 6/2008

– Parkovací politika a Strategie veřejné dopravy
(společně s Mgr., Ing. Čechem)
Časopis Doprava 2008

– Revitalizace areálu kasárna Jana Žižky v Táboře
Funkční, prostorové a právní aspekty tendru
Časopis Urbanismus a územní rozvoj 5/200
(společně s Mgr. Hlavičkou,f. Havel a Holásek)
Časopis Moderní obec 9, 10/2008
(společně s Mgr. Hlavičkou,f. Havel a Holásek)

– Fond podpory a rozvoje bydlení města Tábora
(společně s Ing. Bláhou)
Časopis Alternativní energie 3/2008

– Přidaná hodnota územního plánu jako garance jeho reálné validity v čase
Seminář krajského úřadu Jihočeského kraje- 11/ 2011

– Koncepce ochrany vybraných hodnot historického města
Konference k 50 let výročí MPR Tábor -12/2011

Různé úspěchy města
– Konference Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska „Architekti a památkáři ve vzájemném dialogu“, (vítězství ve výběrovém řízení spolupořadatelství, spolutvorba skladby programu, přednášejících)
– stříbrná medaile města Tábor v mezinárodní soutěži Live Come Awards- finále Plzeň 2009 (spoluautor prezentačních materiálů, prezentace diskusního panelu v jazyce anglickém)
– vítězství města v celostátní soutěži O lidech s lidmi s projektem „Hrr na ně“ v akčním plánování, pořádá nezisková nadace společně s ministerstvem vnitra, 2009 (na základě koncepce participace veřejnosti)

Jiné

– vyhraný soudní spor v kauze LIDL v procesu účelového prodeje městských pozemků na úrovní krajského soudu (vrchní soud celý proces revokoval a vrátil tak na začátek)
– garant Jihočeské sekce Sdružení historických sídel ČMS, člen předsednictva
– majitel jedné z největších architektonických kanceláří v Táboře s 10-ti plně spolupracujícími partnery, sídlící ve vlastních firemních prostorách centrální části města (realizační činnost ateliéru, reference staveb, inženýringu, územně plánovací praxe a metodické pomoci obcím, nejsou předmětem tohoto CV)

Martin Jirovský
Převrátilská 330
Tábor 390 01

tel. 725 032 534
jirovsky7@seznam.cz

Kontakt

Převrátilská 330/15
390 01 Tábor

Kde nás najdete

Mapa

Novinky

16. 1. 2020

Aktuálně hledáme uchazeče na pracovní pozice ► Náš tým ► kariéra

Anketa

Z jakého důvodu byste nevyhledali spolupráci s architektem při návrhu Vašeho nového domu?

Nahrávání ... Nahrávání ...