Diplomová práce MBA

Inovativní marketing veřejné správy

Práce pojednává o aplikacích inovativních forem převážně tradiční komunikace v místní samosprávě, která tvoří důležitou podmnožinu veřejné sféry.

V teoreticko- metodologické části si práce všímá specifik marketingu veřejné správy. Pro úplnost srovnání standardního a politického marketingu jsou uvedeny stručné odlišnosti a to s ohledem na prostředí, do kterého je práce směřována. Oba proudy tvoří širší množinu pro marketing místních samospráv, který je v práci podrobněji dále rozebrán. V další fázi jsou podrobněji analyzovány prostředky marketingové komunikace a jimi užité nástroje. S ohledem na cíle práce jsou však detailněji zohledněny vybrané preferenční nástroje marketingové komunikace a to pro potřeby inovativních forem převážně tradiční komunikace. Společně s inovativními technikami se totiž stanou klíčovým východiskem pro návrhovou část práce. Důležitým prvkem pro chápání celé sekvence komunikace jsou také komunikační modely, vybranému z nich je věnována pozornost zejména v analytické části práce. Jádro metodologické části je pojednáno o inovacích, rodící se ve znalostní společnosti. Tato stať je věnován specifikům inovativního marketingu a užití jednotlivých inovativních technik, kterým se věnuje návrhová část práce. Stejně tak je pozornost věnována znalostní společnosti, která je nezbytným předpokladem pro užívání kreativních metod myšlení a také komunikace. S inovacemi jsou spjaté také nové trendy v marketingové komunikaci. Ty jsou s ohledem na cíle práce však doplňkovým segmentem, teoretická část se jimi uzavírá. Jejich význam a následnou aplikaci užití by ale diplomová práce absentovat neměla a proto jsou v návrhové části obsaženy rovněž.

Analytická část charakterizuje město Tábor jako předmět, užívající popsané komunikační techniky a všímá si problémů a přístupů komunikace v místních samosprávách s veřejností v rozmezí let 2006-2010. Podrobněji je rozebrán vybraný model sdělovacího procesu s preferovanými prvky sdělení a s hierarchiemi účinků jednotlivých sekvencí. Tento model pracuje s prostředky komunikace, které návrhová část dále využívá.
Efektivitu komunikačních technik a jejich význam pro uživatele se práce také částečně snaží demonstrovat aplikovaným marketingovým průzkumem, kterému předchází stanovené cíle. Cíle jsou v závěru práce, díky vyhodnocenému marketingovému průzkumu, korigovány.

V aplikační části jsou definovány předpoklady inovativní formy komunikace v místní samosprávě a díky poznatkům v teoretické stati, jsou užity samotné inovativní formy převážně tradiční komunikace na příkladu města Tábora.

Závěrem se práce zamýšlí nad přenositelností vybraných komunikačních technik pro další místní samosprávné celky a pro tento případ stanovuje určitá doporučení.

Ke stažení: ZDE

 

 

Kontakt

Převrátilská 330/15
390 01 Tábor

Kde nás najdete

Mapa

Novinky

16. 1. 2020

Aktuálně hledáme uchazeče na pracovní pozice ► Náš tým ► kariéra

Anketa

Z jakého důvodu byste nevyhledali spolupráci s architektem při návrhu Vašeho nového domu?

Nahrávání ... Nahrávání ...