ŽIVOTOPIS

Specializace – krajina, vodohospodářské stavby

Datum narození: 18. června 1976
Adresa: Nízká Lhota 11, 395 01, pošta Pacov, ČR
Email: kea@seznam.cz
Kontakt: 723 353 480

Pracovní zkušenosti

Od 15. 1. 2015 zástup za MD do 30. 7. 2016
ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17 Komořany, 143 06, Praha 4 – Observatoř Košetice
Odbor čistoty ovzduší, srážkové vody
Vědeckovýzkumný pracovník
Technik odběru srážek, povrchových a podzemních vod

Od 5. 3. 2014 do 31. 12. 2015
TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00, Praha 6
Oponentské posudky v přirodovědných a technických oborech, přísedící komise
Oponent
Posouzení návrhů projektů žádajících o dotace

Od 1. 11. 2005 (17. 12. 2007 4.6.2013/ mateřská dovolená) do 4. 6. 2013
Lesy České republiky, Přemyslova 1106, 501 68, Hradec Králové
Odbor lesního hospodářství a ochrany přírody, oddělení ochrany přírody
Technický pracovník oddělení ochrany přírody
Zajištění zpracování metodických materiálů a podnikových směrnic pro oblast obecné ochrany přírody a krajiny a maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ). Zabezpečení metodické správnosti činnosti organizačních jednotek v této problematice. Zajištění alfanumerických a grafických dat v oblasti životního prostředí pro LČR, metodické řešení jejich zpřístupnění a využití na všech úrovních řízení v rámci LČR. Spolupráce na metodickém řešení problematiky mimoprodukčních funkcí lesů a problematiky Natury 2000 /Vytvoření a následná aktualizace databáze ZCHÚ u LČR, databáze vyhlašovaných MZCHÚ, technická podpora organizačních jednotek při schvalování plánů péče o MZCHÚ, vyhodnocení krajských koncepcí ochrany přírody a jejich dopad na hospodaření LČR/.

Od 1. 12. 2004 do 31. 10. 2005
Správa ochrany přírody, Nuselská 39, 140 00, Praha 4
Odbor ochrany přírody, oddělení maloplošných zvláště chráněných území
Odborný referent specialista – botanik
Odborné posuzování a hodnocení návrhů, projektů, programů ochrany rostlinných druhů z hlediska územní ochrany včetně zajištění vypracování odborných posudků. Koordinace a metodické řízení zpracování odborných informací a dat z oblasti botaniky z hlediska územní ochrany. Podílení se na zpracování celostátních studií a podkladů týkajících se územní ochrany. Příprava a zpracování podkladů, metodické materiály pro koordinaci výkonu státní správy prováděný regionálními pracovišti a zajišťování odborné pomoci pracovníkům v oblasti územní ochrany. Spolupráce s regionálními pracovišti na přípravě podkladů a jejich zpracování z hlediska územní ochrany a spolupráce s příslušnými odděleními MŽP, podílení se na přípravě koncepčních materiálů a metodických pokynů.

Od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2004
AVČR – ÚE, Dolejšova 5, 182 02, Praha 8
Ekonomický úsek AVČR
Administrativní pracovník
Pokladní evidence cenin, distribuce peněz a cenin, obchodní styk s bankou a transakce, hmot. odpovědnost za ceniny

Od 6. 11. 1995 do 31. 3. 1996
Tesla ECIMEX a. s., Pod plynojemem 1603/17, 180 77, Praha 8
Elektronika a její distribuce
Absolventka – referentka
Administrativní práce

Vzdělání a kurzy

Od 1. 2. do 3. 2. 2005
Správa ochrany přírody, Praha / Centrum dohody Consulting & Development
Kurz komunikační dovednosti II

Od 14.12 do 16.12 2004
Správa ochrany přírody, Praha / Centrum dohody Consulting & Development
Kurz komunikační dovednosti I

Od 1. 9. 1996 do 31. 8. 2001
ČZU v Praze
MALÉ VODNÍ TOKY A NÁDRŽE, KRAJINNÉ A POZEMKOVÉ ÚPRAVY, PROTIEROZNÍ OCHRANA PŮDY, PĚSTOVÁNÍ A OCHRANA LESA/ Praxe v NP Šumava (botanika, zoologie, hydrologie)
Ing.

Osobní schopnosti a dovednosti

Jazyky: anglický, německý

Sociální schopnosti a dovednosti: komunikace, spolupráce a začlenění do kolektivu mi nečiní žádné problémy. mám zkušenosti s různými typy lidí v různém prostředí, ať se jedná o spolupráci v oboru nebo ve sportu (rafting, atletika, horolezectví, turistika..). novému prostředí a kolektivu se dovedu přizpůsobit.

Organizační schopnosti a dovednosti: Vzhledem k mé práci a provázení exkurzí /či dříve i výuky botaniky v rámci postgraduálního studia/ i k mým sportovním aktivitám – kde byla a je nutná spolupráce, organizace a komunikace nejen mezi kolegy, ale i se studenty – jsem se naučila koordinaci, organizaci a vedení lidí. PŘI JEDNÁNÍCH KLADU DŮRAZ ZEJMÉNA NA TO, ABYCH VĚC VASVĚTLILA A BYLO DOSAŽENO SPOLEČNÉHO CÍLE.

Technické schopnosti a dovednosti: jsem všestranně zaměřená tedy s technickými schopnostmi a dovednostmi si poradím. často ve volném čase používám různé přístroje a nástroje (PÉČE O CHOV DŮM A ZAHRADU, Vyřezávání, mikroskopování, fotografování, práce v terénu). ze zájmu, mám-li příležitost, zkouším nové. OVLÁDÁM VEŠKERÉ KANCELÁŘSKÉ PRÁCE S POMOCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VČETNĚ PRÁCE S DATY A DATOVÝMI PODKLADY.

Umělecké schopnosti a dovednosti: ve volném čase se věnuji kromě práce na farmě a sportu také fotografování, keramice, řezbaření, kreslení vč. návrhů malých staveb, zahrad a terénních úprav, ráda čtu a amatérsky hraji na kytaru.

Ostatní schopnosti a dovednosti: od základní školy se věnuji sportu, i když v současnosti již jen rekreačně (cyklistika, lyžování, vodní sporty, jízda na koni…). Jsem držitelem potravinářského průkazu. mám zbrojní průkaz a veterinární minimum. Jsem registrovanou chovatelkou.

Kontakt

Převrátilská 330/15
390 01 Tábor

Kde nás najdete

Mapa

Novinky

3. 6. 2014

.

Anketa

Z jakého důvodu byste nevyhledali spolupráci s architektem při návrhu Vašeho nového domu?

Loading ... Loading ...